محمدکیان آرزم

بنیانگذار

هنرجو رشته شبکه و نرم افزار(فنی و حرفه ایی دارالفنون)
*طراح پیامرسان اپلو-۱۳۹۵
*بنیانگذار نوینو-۱۳۹۸
*مقام دوم خوارزمی استان- ۱۳۹۴
*دارای مطالعه و مدرک - network+
*دارای مطالعه و مدرک - mcse
*مسلط کامل به wordpress ,whmcs , php ,html , java
*متخصص seo و بهینه سازی وبسایت

نظرات