نسترن احمدی

مدیر عامل

دکترا روان شناسی بالینی
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
 مسئول فنی کیلینیک ذهن برتر در استان یزد

نظرات