فهرست عضو هیات علمی
عیسی  معروف پور

عیسی معروف پور

  • هیات علمی گروه آب دانشگاه کردستان و کارآفرین استانی
سیدحسین اخوان علوی

سیدحسین اخوان علوی

  • رییس پارک علم و فناوری قم
  • قم-قم
رضا قنبری

رضا قنبری