۷ نکته در مورد نمونه قرارداد مشارکت زمین کشاورزی

مشارکت زمین کشاورزی یکی از مشارکت‌های مدنی است که طبق قوانین ایران می‌توان در قالب دو عقد آن را بررسی کرد. نیاز به نمونه قرارداد مشارکت زمین کشاورزی دارید؟ شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و از این رو برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. مشارکت زمین کشاورزی بر اساس عقد شرکت: مشارکت زمین کشاورزی بر اساس عقد شرکت: می‌باشد و از این رو رابطه میان شرکا رابطه‌ای‌ است بر اساس قانون مدنی که عقد شرکت را در بستر عقود معین می‌داند. قرارداد مشارکت زمین کشاورزی یکی از قراردادهای پرکاربرد برای رونق کسب و کار است. مشارکت زمین کشاورزی بر اساس عقد مزارعه: مشارکت زمین کشاورزی بر اساس عقد مزارعه: ۳-همچنین، در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد (عرف مکانی که زمین در آن جا قرار دارد) خواهد بود. ۵-زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. ۷-عقد مزارعه عقدی است لازم و از این رو هیچ یک طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت. نمونه قرارداد مشارکت زمین کشاورزی

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات