قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
     
      قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
     
      قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)

قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام) قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام) قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)

کاربوکسین تیرام قارچ‌کشی حفاظتی تماسی با طیف وسیع است، این قارچ‌کش در بازار با نام تجاری ویتاواکس تیرام Vitavax-thiran WP۷۵% و ویتاواکسvitavax-thiran FL۴۰% موجود است. کاربوکسین تیرام در ضدعفونی بذور گیاهان زراعی کارایی بسیار بالایی دارند. ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ادامه مطلب کاربوکسین تیرام قارچ‌کشی حفاظتی تماسی با طیف وسیع است، این قارچ‌کش در بازار با نام تجاری ویتاواکس تیرام Vitavax-thiran WP۷۵% و ویتاواکسvitavax-thiran FL۴۰% موجود است. کاربوکسین تیرام در ضدعفونی بذور گیاهان زراعی کارایی بسیار بالایی دارند. کاربوکسین تیرام قارچ‌کشی حفاظتی تماسی با طیف وسیع است، این قارچ‌کش در بازار با نام تجاری ویتاواکس تیرام Vitavax-thiran WP۷۵% و ویتاواکسvitavax-thiran FL۴۰% موجود است. کاربوکسین تیرام در ضدعفونی بذور گیاهان زراعی کارایی بسیار بالایی دارند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات