لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot)
     
      لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot)
     
      لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot)

لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot) لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot) لکه سیاه مرکبات (Citrus Black Spot)

لکه سیاه مرکبات ناشی از قارچ Guignardia citricarpa، که شکل غیر جنسی قارچ Phyllosticta citricarpa است . تمام واریته‌های تجارتی مرکبات به این بیماری حساس هستند. بیماری لکه سیاه مرکبات در مناطق نیمه‌گرمسیری سال‌هایی که بارندگی تابستانه داشته باشیم بروز می‌کند. ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ادامه مطلب لکه سیاه مرکبات ناشی از قارچ Guignardia citricarpa، که شکل غیر جنسی قارچ Phyllosticta citricarpa است . تمام واریته‌های تجارتی مرکبات به این بیماری حساس هستند. بیماری لکه سیاه مرکبات در مناطق نیمه‌گرمسیری سال‌هایی که بارندگی تابستانه داشته باشیم بروز می‌کند. لکه سیاه مرکبات ناشی از قارچ Guignardia citricarpa، که شکل غیر جنسی قارچ Phyllosticta citricarpa است . تمام واریته‌های تجارتی مرکبات به این بیماری حساس هستند. بیماری لکه سیاه مرکبات در مناطق نیمه‌گرمسیری سال‌هایی که بارندگی تابستانه داشته باشیم بروز می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات