اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور
     
      اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور
     
      اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور

اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوه انگور

جیبرلین‌ها گروه مشخصی از هورمون‌های گیاهی هستند. جیبرلین‌ها در طویل شدن سلول ها، گل دهی، طویل شدن و تشکیل ریشه، رشد برگ، جوانه زنی بذور و شکستن دوره خواب نقش مهمی در گیاهان دارند. ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ادامه مطلب جیبرلین‌ها گروه مشخصی از هورمون‌های گیاهی هستند. جیبرلین‌ها در طویل شدن سلول ها، گل دهی، طویل شدن و تشکیل ریشه، رشد برگ، جوانه زنی بذور و شکستن دوره خواب نقش مهمی در گیاهان دارند. جیبرلین‌ها گروه مشخصی از هورمون‌های گیاهی هستند. جیبرلین‌ها در طویل شدن سلول ها، گل دهی، طویل شدن و تشکیل ریشه، رشد برگ، جوانه زنی بذور و شکستن دوره خواب نقش مهمی در گیاهان دارند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات