کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)
     
      کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)
     
      کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس) کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس) کرم بلال ذرت (کرم هلیوتیس)

هرچند ذرت Zea mays بومی ایران نمی باشد. ولی در حال حاضر یکی از گیاهان استراتژیک و مهم کشوراست. کشت و کار ذرت طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ذرت نیز مانند سایر گیاهان مورد هجوم آفات، بیماریها و علفهای هرز قرار میگیرد، که موجب خسارات قابل توجه کمی و کیفی به این محصول مهم زراعی میشود. بنابراین شناخت عوامل خسارتزای ذرت و آگاهی از روشهای مدیریت آنها میتواند در کاهش خسارات، بسیار موثر باشد. یکی از این آفات مهم کرم بلال ذرت یا کرم هلیوتیس با نام علمی Helicoverpa zea می باشد. ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ادامه مطلب هرچند ذرت Zea mays بومی ایران نمی باشد. ولی در حال حاضر یکی از گیاهان استراتژیک و مهم کشوراست. کشت و کار ذرت طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ذرت نیز مانند سایر گیاهان مورد هجوم آفات، بیماریها و علفهای هرز قرار میگیرد، که موجب خسارات قابل توجه کمی و کیفی به این محصول مهم زراعی میشود. بنابراین شناخت عوامل خسارتزای ذرت و آگاهی از روشهای مدیریت آنها میتواند در کاهش خسارات، بسیار موثر باشد. یکی از این آفات مهم کرم بلال ذرت یا کرم هلیوتیس با نام علمی Helicoverpa zea می باشد. هرچند ذرت Zea mays بومی ایران نمی باشد. ولی در حال حاضر یکی از گیاهان استراتژیک و مهم کشوراست. کشت و کار ذرت طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ذرت نیز مانند سایر گیاهان مورد هجوم آفات، بیماریها و علفهای هرز قرار میگیرد، که موجب خسارات قابل توجه کمی و کیفی به این محصول مهم زراعی میشود. بنابراین شناخت عوامل خسارتزای ذرت و آگاهی از روشهای مدیریت آنها میتواند در کاهش خسارات، بسیار موثر باشد. یکی از این آفات مهم کرم بلال ذرت یا کرم هلیوتیس با نام علمی Helicoverpa zea می باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات