GTD چیست ؟

روش GTD چیست؟ انجام کارها (GTD) یک سیستم مدیریت زمان وبهره وری است که به شماکمک میکندبااستفاده ازیک سیستم جامع از لیست‌ها وتقویمها، وظایف خودرا به طور کامل و بدون استرس انجام دهید. ایده اساسی روش مدیریت زمان این است که تمام وظایف خودرابه صورت مکتوب بنویسیدتامطمئن شویدکه هیچ چیزرا فراموش نخواهیدکرد. در زمان استراحت، ذهن شما واقعا میتواندآرام شودومیتواندتمرکز بیشتری روی کارهای انجام شده داشته باشد. در این روش، شما کارهای بزرگتررا به زیر وظایف کوچکتر تقسیم میکنیدو مهلتهای خاصی را برای آنها تعیین میکنید. انجام یک بازبینی منظم این اطمینان را به شما میدهد که همه وظایف و پروژه‌های خودراپیگیری کرده، ونقاط ضعف سیستم خودرا شناسایی کرده و پیشرفتهایی را انجام دهید. انجام کارها، که بانام GTD یا روش مدیریت زمان نیزشناخته میشود، یک روش خود مدیریتی است که توسط دیویدآلن توسعه یافته است ودرآن شما تمام کارهای شخصی وحرفه‌ای خودرادرلیست کارهای انجام شده ثبت میکنید. ازآنجا که دیگر نیازی به صرف انرژی برای به خاطر سپردن این وظایف ندارید، ذهن شما آزاد است که روی کار مورد نظر تمرکز کند. همه پروژه‌های خود را در لیست پروژه هایی قرار دهید که به طور منظم آنها را مرور میکنید. این بستگی به وظایف شما دارد، همچنین می‌توانیدچند لیست خاص برای وظایف شخصی، وظایف کاری، تماس‌های تلفنی، و غیره تهیه کنید. همچنین یک لیست یادآوری برای همه کارهای محول شده خارج از پروژه‌ها داشته باشید. شما با سازماندهی وظایف و قرارهای خود را خیلی راحت می‌بینید، اما این به تنهایی برای افزایش بهره وری شما و اطمینان از انجام همه کارها درزمان تعیین شده کافی نیست. برای انجام این کار، باید مرتبا لیستهای خود را مرورکنیدتا ببنیدکه چیزی از قلم نیافتاده باشد. روش GTD یک روش مدیریت زمان کارها و برنامه‌های شما است که با این روش باعث میشود که کارها با نظم خاصی جلو بروند و عملکرد شما بهتر شود.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

  منبع بلاگ

  شتابدهنده هاوش

  شتابدهنده هاوش

  هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

   نظرات