زمان مصرف گوگرد در کشاورزی
     
      زمان مصرف گوگرد در کشاورزی
     
      زمان مصرف گوگرد در کشاورزی

زمان مصرف گوگرد در کشاورزی زمان مصرف گوگرد در کشاورزی زمان مصرف گوگرد در کشاورزی

گوگرد یکی از عناصر مهم و مورد نیاز در گیاهان است وجود آن برای رشد و عملکرد مناسب گیاهان ضروری است. کاهش گوگرد باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می شود. امروزه، به دلیل اینکه اکثر خاک های کشور قلیایی و آهکی است، توجه ویژه ای به گوگرد می شود. این خاک ها اغلب شور و باعث کندی جذب سایر مواد مغذی توسط گیاه می شود. گوگرد در اصلاح چنین خاک های موثر است و می تواند اسیدیته خاک را اصلاح کند. در این مطلب می خواهیم در مورد مزایای گوگرد و همچنین زمان مصرف آن در کشاورزی صحبت کنیم. ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ادامه مطلب گوگرد یکی از عناصر مهم و مورد نیاز در گیاهان است وجود آن برای رشد و عملکرد مناسب گیاهان ضروری است. کاهش گوگرد باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می شود. امروزه، به دلیل اینکه اکثر خاک های کشور قلیایی و آهکی است، توجه ویژه ای به گوگرد می شود. این خاک ها اغلب شور و باعث کندی جذب سایر مواد مغذی توسط گیاه می شود. گوگرد در اصلاح چنین خاک های موثر است و می تواند اسیدیته خاک را اصلاح کند. در این مطلب می خواهیم در مورد مزایای گوگرد و همچنین زمان مصرف آن در کشاورزی صحبت کنیم. گوگرد یکی از عناصر مهم و مورد نیاز در گیاهان است وجود آن برای رشد و عملکرد مناسب گیاهان ضروری است. کاهش گوگرد باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می شود. امروزه، به دلیل اینکه اکثر خاک های کشور قلیایی و آهکی است، توجه ویژه ای به گوگرد می شود. این خاک ها اغلب شور و باعث کندی جذب سایر مواد مغذی توسط گیاه می شود. گوگرد در اصلاح چنین خاک های موثر است و می تواند اسیدیته خاک را اصلاح کند. در این مطلب می خواهیم در مورد مزایای گوگرد و همچنین زمان مصرف آن در کشاورزی صحبت کنیم.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات