فهرست شتابدهنده شهر بیرجند
شرکت شتابدهی نوآوری حهتشرکت شتابدهی نوآوری حهت

شرکت شتابدهی نوآوری حهت

ثبت کلیه دارای فکری (اختراع،طرح صنعتی،برند)،نیازسنجی صنایع و ارتباط با شرکت های دانش بنیان و فن آور (تنها کارگزار نیازسنجی ...

بوتاکبوتاک

بوتاک

شتابدهنده عمومی وابسته به دانشگاه صنعتی بیرجند