مراکز رشد شهر خرمدره

مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابستهمرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته

مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته

مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته یک مرکز رشد در شهر خرمدره می باشد