سی و نهمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان؛ سی و نهمین جلسه شورای فناوری ...

سی و نهمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان؛ سی و نهمین جلسه شورای فناوری ...

سی و نهمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان؛ سی و نهمین جلسه شورای فناوری ...

سی و نهمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان؛ سی و نهمین جلسه شورای فناوری ...

سی و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

با استقرار شرکت سبک سازان رامان بروجرد با مدیریت عاملی همچنین اعضای شورای مرکز رشد ...

سی و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

با استقرار شرکت سبک سازان رامان بروجرد با مدیریت عاملی همچنین اعضای شورای مرکز رشد ...

سی و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

با استقرار شرکت سبک سازان رامان بروجرد با مدیریت عاملی همچنین اعضای شورای مرکز رشد ...

سی و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

با استقرار شرکت سبک سازان رامان بروجرد با مدیریت عاملی همچنین اعضای شورای مرکز رشد ...

مراکز رشد شهر بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد