فهرست مرکز رشد شهر تفرش
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرشمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش یک مرکز رشد در شهر تفرش می باشد