جدیدترین استارتاپهای شهر جزیره کیش

باتاب

باتاب یک استارتاپ در شهر جزیره کیش می باشد

شتابدهنده های شهر جزیره کیش

شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیانشتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان

شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان

شتاب دهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان یک شتابدهنده در شهر جزیره کیش می باشد