جدیدترین استارتاپهای شهر کاشان

خودآموز دانشجویارخودآموز دانشجویار

خودآموز دانشجویار

یار دانشجو در انجام تکالیف پژوهشی

پارکهای علم و فناوری شهر کاشان

پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانیپارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی

پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی

نساجی و صنایع مرتبط(نظیر صنعت فرش)،کشاورزی و داروهای گیاهی ، تولیداسانس و سایر

مراکز رشد شهر کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشانمرکز رشد دانشگاه کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشان یک مرکز رشد در شهر کاشان می باشد