جدیدترین استارتاپهای شهر کاشان

شادلین فرش کاشان

شرکت شادلین فرش کاشان تولید کننده انوع فرش ماشینی

مدیسا

ربات هوشمند مدیریت ساختمان

خودآموز دانشجویارخودآموز دانشجویار

خودآموز دانشجویار

یار دانشجو در انجام تکالیف پژوهشی

پارکهای علم و فناوری شهر کاشان

پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانیپارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی

پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی

نساجی و صنایع مرتبط(نظیر صنعت فرش)،کشاورزی و داروهای گیاهی ، تولیداسانس و سایر

مراکز رشد شهر کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشانمرکز رشد دانشگاه کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشان

مرکز رشد دانشگاه کاشان یک مرکز رشد در شهر کاشان می باشد