مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه یک مرکز رشد در شهر مراغه می باشد

كشاورزي، مصالح ساختماني