مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند یک مرکز رشد در شهر مرند می باشد

كشاورزي- مكانيك- مهندسي پزشكي