80درصد در حوزه هاي كشاورزي، مكاترونيك، شيمي و پليمر و 20درصد ساير حوزه ها