مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه ارومیه

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه ارومیه یک مرکز رشد در شهر ارومیه می باشد

رکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه ارومیه مرکزی است چند منظوره با کسب مجوز از کمیته تخصصی فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دی ماه سال 81 فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده است و هدف این مرکز ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.

دانشگاه ارومیه به عنوان سازمان مؤسس، در سال 1382 فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 1175 متر مربع را در محل دانشگاه در اختیار مرکز رشد قرار داد. که در حال حاضر تقریباً 500 متر مربع از فضای مرکز رشد به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است و 12 موسسه و 6 هسته و در این مرکز مشغول به فعالیت می باشند.