مرکز رشد جامع فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مرکز رشد جامع فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک مرکز رشد در شهر ارومیه می باشد

80درصد در حوزه هاي فناوري نوين زيستي، الكترونيك و صنايع غذايي و 20 درصد ساير حوزه ها