مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاری

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاری یک مرکز رشد در شهر شهرکرد می باشد

80درصدکشاورزی و باغداری و صنایع تبدیلی کشاورزی- شیلات (با تاکید بر  آبزیان و ماهی های سردابی)- گردشگردی و محیط زیست و 20درصد ساير حوزه ها