مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد یک مرکز رشد در شهر شهرکرد می باشد

طراحي و تكنولوژي صنعتي- صنايع كشاورزي، غذايي و تبديلي- خدمات دامداري، دامپزشكي و امور دام- فناوري اطلاعات و ارتباطات