مرکز رشد فناوری انرژی

مرکز رشد فناوری انرژی یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

مرکز رشد

نفت و گاز و پتروشيمي با محوريت صنايع گاز