مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

چشم انداز
اصلی ترین چشم انداز مرکز رشد واحدهای فناور دزفول "رسیدن به خودکفایی در زمینه کارآفرینی و ایجاد شرکت های ماندگار در منطقه" می باشد.

ماموریت
ایجاد، نگهداری و توسعه مرکز رشد و فناوری در جهت ایجاد پلی مستحکم بین دانشگاه و صنعت و ایجاد رونق اقتصادی، انتقال فناوری و بروزرسانی صنعت منطقه و بالفعل رسانی ایده های مشتاقان نوپای دانشگاهی و جذب ايده هاي نو و كمك به تجاري سازي و حمايت مالي و معنوي از كارآفريني در راستای تأسیس شرکت های دانش بنيان جزء شاخص های اصلی ماموریت مرکز رشد واحدهای فناور دزفول می باشد.

محورهای فعالیت
حدود 80% از فعالیت های مرکز، کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر استفاده پایدار از نهاده های آب، خاک و منابع طبیعی و حدود 20% باقی مانده در سایر زمینه ها از جمله آب و انرژی، معادن، پتروشیمی، نفت و... می باشد.

با توجه به وجود 100هزار هکتار اراضی کشاورزی فاریاب در شهرستان دزفول و همچنین اراضی شهرستان های شوشتر، شوش و اندیمشک که اقتصاد این شهرستان ها عمدتاً کشاورزی است، فعالیت های مرکز رشد در راستای فعالیت های تحقیقاتی و فناوری در کشت محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و محصولات استراتژیک خواهد بود. تحقیقات و فعالیت های مرکز رشد در این حوزه بر روی آب، خاک، بذر، کودها، سموم، مدرنیزه کردن، توسعه و گسترش محصولات ارگانیک، فناوری های جدید حوزه کشاورزی و صنایع جانبی مرتبط با کشاورزی خواهد بود.

زیرشاخه های مرتبط با زمینه فعالیت های مرکز عبارتند از:

گیاهان صنعتی(نیشکر، چغندرقند، کلزا و...)
گیاهان دارویی(گل گاوزبان و...)
گیاهان مهم زراعی(ذرت، گندم، برنج و...)
تولید گل و گیاهان زینتی(مریم، رز، زنبق و...)
سبزیجات
مرکبات (پرتقال، نارنگی، و...)
فناوری های نوین در عرصه کشاورزی (پرورش قارچ، پرورش ورمی کمپوست، گیاهان گلخانه ای و ...)
و...