80 زمینه فعالیت مرکز در حوزه کشاورزي و منابع طبیعی (با تاکید بر میوه هاي گرمسیري و گیاهان دارویی)، فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و 20 % در سایر حوزه ها