مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری گلستان

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری گلستان یک مرکز رشد در شهر گرگان می باشد

كشاورزي و منابع طبيعي (گياهان دارويي- صنايع غذايي- شيلات و آبزيان)