زمینه های فعالیت این مرکز رشد با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد :


۱- صنعت با اولویت  ریخته گری و قطعه سازی   40%

2- صنایع غذایی و کشاورزی با اولویت برنج و گیاهان داروئی    40%

3- سایر حوز هها     20%