مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس

مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

مرکز رشد با تامین زیرساخت‌ها و ارایه‌ی خدماتی مبتنی بر آموزش و مشاوره، می‌کوشد کارآفرینان را در تبدیل ایده‌ها و نتایج پژوهش به محصولات قابل عرضه و رقابت در بازار، یاری دهد. خدمات این مرکز طی دو دوره‌ی رشد مقدماتی و دوره‌ی رشد، به هسته‌ها و واحدهای فناور ارایه میشود.
مخاطبین اصلی مرکز رشد هسته‌های نوپا در مرحله تثبیت ایده و حرکت در مسیر تولید محصول هستند. گذراندن دوره ‌ی رشد احتمال موفقیت بلند مدت این هسته‌ها را افزایش میدهد.  اهداف اصلی مرکز رشد به طور کلی عبارت است ازایجاد جاذبه برای تشکیل هسته‌های فناور و سپس کمک به کاهش ریسک این هسته‌ها در مراحل پرخطر ابتدایی و بسترسازی لازم جهت ارایه‌ی محصول نهایی است.
شاخص فعالیت‌های این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات دوره‌ای، بررسی پیشرفت، آشکار سازی نقاط قوت و ضعف، کمک به تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور، برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت، ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمان‌های دولتی وغیر دولتی است.
عمده زمینه فعالیت واحدهای فناور قابل پذیرش در این مرکز دارو، مواد، تجهیزات و نرم افزارهای پزشکی می‌باشد.

اهداف:

ارتقای فناوري پزشكي موجود در قطب علوم پزشكي
و پيراپزشكي و دارو سازي
حمايت از توسعه فرابخشي فناوري پزشكي
حمايت از توسعه واحدهاي فعال در حوزه فناوري
پزشكي استان
كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري هاي پزشكي
بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت
نيروهاي محقق جوان
ايجاد شرايط مساعد جهت رشد واحدهاي دانش‌محور
و فناور فعال درحوزه فناوري هاي پزشكي استان
بسترسازي به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب
جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي
در زمينه‌هاي كاربردي كردن علوم و فناوري هايپزشكي
توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل
عرضه به بازار در حوزه پزشكي

ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮش و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

داﺷﺘﻦ اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري مدون  جهت راه‌اندازی کسب و کار (Business Plan)

ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی فناور مواد و تجهییزات پزشکی:

درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ وي
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ
درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ارایه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ مرکز
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮح و ارﺳﺎل آن ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ علمی  و اقتصادی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮح واﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ارایه ﻃﺮح و ﻧﻈﺮات داور در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص ﭘﺬﻳﺮش واﺣﺪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮرا