مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر یک مرکز رشد در شهر ملایر می باشد

کشاورزی، مبل و منبت . صنعت