مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ یک مرکز رشد در شهر کبودر اهنگ می باشد

صنایع شیمیایی-صنایع فلزی-کشاورزی صنعتی-گردشگری و توریسم-صنایع دستی