مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت یک مرکز رشد در شهر تفت می باشد

كشاورزي- فرآوري فرآورده هاي معدني- گردشگري