مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

فناوري هاي نوين در تهيه مواد و تجهيزات پيشرفته پليمري، سراميكي و فلزي