مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه یک مرکز رشد در شهر ابرکوه می باشد

كشاورزي (محصولات مقاوم به كم آبي)