مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان یک مرکز رشد در شهر اردکان می باشد

معدن، فرآورده هاي معدني- صنايع فولاد - كشاورزي (انار، پسته، روناس، دانه هاي روغني و فرآورده هاي آن)