اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎزى ﺳﺎزى آﻧﺒﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﯾﻬﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده است. ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى، ﻃﺮاﺣﻰ دو ﺑﻌﺪى، شبکه و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻌﻤﺎرى ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺎزى؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺎﯾﺶ داده؛ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش، و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﺮى، ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از مهارتهای این تیم هستند. وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺎرز آﻧﺒﺎﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎز ﺑــﺎزار؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎى ﻧﻮﯾﻦ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻘﻰ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﻧﺒﺎﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدى در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دروازه ﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎى ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎى ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن؛ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روى آن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ. آﻧﺒﺎﻧﺪ ﺑﺮ روى ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، دﺳﮑﺘﺎپ، و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزى ﻣﯿﭙﺮدازد و ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزى در ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ روﺷﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

  • ما متخصص گیمیفیکیشن هستیم و بازی های رایانه ای را تولید میکنیم که به شما کمک میکنند تا بهتر دیده شوید، بهتر بفروشید، و بهتر فرهنگسازی کنید. ما راه حل شما برای حضور در پر جاذبه ترین رسانه جهان هستیم.
  • بازی ها و نرم افزارهایی با فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تقدیم میکنیم که مزیت رقابتی بزرگی برای شما محسوب خواهد شد و درهای جدیدی برای ارتباط با مخاطب را خواهد گشود.
  • کتاب های ساده و زیبای شما را، به دنیایی از سوال و تجربه و رمز و راز برای کوکان و نوجوانان تبدیل میکنیم. کتاب تعاملی، در حقیقت یک بازی قابل درک برای کودک و نوجوان و جوان است تا به درک جدیدی از مفهوم مورد نظر شما برسد.
  • ما تولید کننده شبیه ساز و بازی های متصل به سامانه سخت افزاری و سامانه های روباتیک هستیم. اگر تجهیزاتی دارید که مایل هستید به شبیه ساز وصل شده یا با یک بازی جذاب هدایت شوند، راه حل پیش ماست.
استودیو گونای

استودیو گونای

  • شرکت بازی سازی تولید انیمیشن
هگزی پیکسل

هگزی پیکسل

  • استودیو توسعه‎‌ی بازی
استودیو بازی سازی یوزپا

استودیو بازی سازی یوزپا

  • استودیو بازی سازی