اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎزى ﺳﺎزى آﻧﺒﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﯾﻬﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده است. ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى، ﻃﺮاﺣﻰ دو ﺑﻌﺪى، شبکه و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻌﻤﺎرى ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺎزى؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺎﯾﺶ داده؛ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش، و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﺮى، ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از مهارتهای این تیم هستند. وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺎرز آﻧﺒﺎﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎز ﺑــﺎزار؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎى ﻧﻮﯾﻦ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻘﻰ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﻧﺒﺎﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدى در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دروازه ﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎى ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎى ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن؛ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روى آن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ. آﻧﺒﺎﻧﺪ ﺑﺮ روى ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، دﺳﮑﺘﺎپ، و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزى ﻣﯿﭙﺮدازد و ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزى در ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ روﺷﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

  • ما متخصص گیمیفیکیشن هستیم و بازی های رایانه ای را تولید میکنیم که به شما کمک میکنند تا بهتر دیده شوید، بهتر بفروشید، و بهتر فرهنگسازی کنید. ما راه حل شما برای حضور در پر جاذبه ترین رسانه جهان هستیم.
  • بازی ها و نرم افزارهایی با فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تقدیم میکنیم که مزیت رقابتی بزرگی برای شما محسوب خواهد شد و درهای جدیدی برای ارتباط با مخاطب را خواهد گشود.
  • کتاب های ساده و زیبای شما را، به دنیایی از سوال و تجربه و رمز و راز برای کوکان و نوجوانان تبدیل میکنیم. کتاب تعاملی، در حقیقت یک بازی قابل درک برای کودک و نوجوان و جوان است تا به درک جدیدی از مفهوم مورد نظر شما برسد.
  • ما تولید کننده شبیه ساز و بازی های متصل به سامانه سخت افزاری و سامانه های روباتیک هستیم. اگر تجهیزاتی دارید که مایل هستید به شبیه ساز وصل شده یا با یک بازی جذاب هدایت شوند، راه حل پیش ماست.
استودیو بازی سازی یوزپا

استودیو بازی سازی یوزپا

  • استودیو بازی سازی
کنسول

کنسول

  • بستر به اشتراک گذاری اطلاعات و آموزش های بازی های رایانه ای
نهانه

نهانه

  • طراحی بازی مکان محور