اسیست هوم روشی هوشمند برای مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت های ارائه دهنده خدمات خانگیست. از طریق این سامانه پیدا کردن شرکت های با تجربه و خوشنام و درخواست سرویس هایی نظیر نظافت و انجام امور منزل، پرستاری کودک و سالمند بسیار آسانتر می شود.

شرکت خدماتی کاردون

شرکت خدماتی کاردون

  • کار رو بسپار به کاردون
لوله وِست

لوله وِست

  • ما بهترین متخصصین را برای شما برگزیدیم
خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل