اسیست هوم روشی هوشمند برای مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت های ارائه دهنده خدمات خانگیست. از طریق این سامانه پیدا کردن شرکت های با تجربه و خوشنام و درخواست سرویس هایی نظیر نظافت و انجام امور منزل، پرستاری کودک و سالمند بسیار آسانتر می شود.

آن واش

آن واش

  • سامانه خدمات نظافتی آنلاین
کلینز

کلینز

  • کلینز یک استارتاپ می باشد
کاراباما

کاراباما

  • کاراباما یک استارتاپ می باشد