سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

شتابدهنده

سرزمین استارتاپ های سریر، فراهم کننده خدمات مورد نیاز استارتاپ ها از جمله فضای کار اشتراکی، شتابدهی و سرمایه گذاری خطرپذیر است.

مهران کرمی

مهران کرمی

  • مدیر شتابدهنده
سید ابراهیم دراجی

سید ابراهیم دراجی

  • مشاور حقوقی