سرزمین استارتاپ های سریر، فراهم کننده خدمات مورد نیاز استارتاپ ها از جمله فضای کار اشتراکی، شتابدهی و سرمایه گذاری خطرپذیر است.