نصب و راه اندازی مرکز تلفنی:

VoIP Programming
Connect VoIP to CRM or Other Softwares
Elastix on Raspberry PI
Elastix/Issabel/FreePBX Configuration
ShatelTALK, AsiaTel, Urban Lines, and E1

انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با گنو/لینوکس:

SysAdmin (Server Configuration/Maintenance)
GNU/Linux Customization (Ubuntu/Debian-Based)
Embedded Linux Customization (Yocto Project)
Driver/Module Programming
(High Performance User Space Kernel Module)

تجربه کار با سخت‌افزارهای مختلف مانند:

ARM Cortex A Series
(Sitara/TI, F&S/NXP, FriendlyARM, Raspberry PI)
MIPS (LinkIT SMART)
ESP 8266
Arduino

ارائه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین:

Dicision Support System
Image Processing
Reinforcement Learning
Deep Learning

پردازش بزرگ داده‌ها:

Hadoop
Spark
H2O
Languages and Tools (R, Python, Tensorflow, ...)

طراحی برنامه‌های مدرن:

Cross Platform (Windows/Linux/Mac OSX)
Electron Based Apps
C++/QT Apps
Progressive Web Apps