دراستان فارس فعاليت خود را آغاز نمود و هم اکنون جزو معدود شرکت های مستقر در پارک می باشد که مفتخر به دریافت درجه دانش بنیانی از معاونت فناوری ریاست جمهوری گردیده است
هدف از تاسيس اين شرکت، مهندسی، تجاری سازی یافته های پژوهشی و توسعه فناوری های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، می باشد. علاوه بر آن با توجه به اهميت مسایل زیست محیطی و انرژي های غيرفسيلی دستيابی به فناوري های مرتبط با توليد سوخت های زيستی از قبيل بيواتانول و بهینه سازی سیستم های تصفیه ی پساب از دیگر شاخه های فعاليت اين شرکت مي باشند.