دینگ راهکار جدیدی برای حضور و غیاب کارمندان می باشد که با توسعه امکانات متعدد به ابزاری کارآمد برای کارفرمایان به منظور مدیریت منابع انسانی سازمان خود تبدیل شده است.

پانچ کارت

پانچ کارت

  • سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی
برنو سافت

برنو سافت

  • نرم افزارهای مدیریت
سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی

  • سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد