فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار سازمانی
  • 7 مورد
تیک تایمتیک تایم

تیک تایم

تیک تایم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

همکاران سیستمهمکاران سیستم

همکاران سیستم

ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری سازمانی

دینگدینگ

دینگ

سامانه حضور و غیاب آنلاین

پانچ کارتپانچ کارت

پانچ کارت

سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی

تی رافاتی رافا

تی رافا

سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند

سامانه مدیریت کار دانشجوییسامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد

برنو سافتبرنو سافت

برنو سافت

نرم افزارهای مدیریت