فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار سازمانی
  • 10 مورد
ساینا سیستم اسپادانساینا سیستم اسپادان

ساینا سیستم اسپادان

ساینا سیستم اسپادان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

پرشین ویژنپرشین ویژن

پرشین ویژن

نرم افزار پخش مویرگی

منابع انسانی ابریمنابع انسانی ابری

منابع انسانی ابری

منابع انسانی ابری یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

تیک تایمتیک تایم

تیک تایم

تیک تایم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

همکاران سیستمهمکاران سیستم

همکاران سیستم

ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری سازمانی

دینگدینگ

دینگ

سامانه حضور و غیاب آنلاین

پانچ کارتپانچ کارت

پانچ کارت

سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی

تی رافاتی رافا

تی رافا

سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند

سامانه مدیریت کار دانشجوییسامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد

برنو سافتبرنو سافت

برنو سافت

نرم افزارهای مدیریت