فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار سازمانی
  • 4 مورد
پانچ کارتپانچ کارت

پانچ کارت

سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی

تی رافاتی رافا

تی رافا

سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند

سامانه مدیریت کار دانشجوییسامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد

برنو سافتبرنو سافت

برنو سافت

نرم افزارهای مدیریت