گام به گام تا کسب و کار موفق

گام به گام تا کسب و کار موفق

محورهای هــمــایش "گـــــــام به گــــــــام تا کــســب و کـــار مـــوفـــق":

آگـاهـی از مـقـدمـات راه انـدازی کسـب و کـار

1- قوانین و مقررات:

راه اندازی کسب و کار نوپا، ثبت شرکت، ثبت ایده و اختراع، قوانین مالیاتی و بیمه و...

2- مدیریت کسب و کارهای نوپا:

استراتژی برای استارت آپ ها، اصول مدیریت و مبانی سازمانی در شرکت های کارآفرین

3- سرمایه انسانی:

توسعه فردی مدیران، مدیریت کارکنان در کسب و کارهای نوپا و سازمان های خلاق

4- بازاریابی:

استارت فرآیند بازاریابی، بازاریابی دیجیتال، خطاهای بازاریابی، اصول مذاکره و فن بیان

5- مدیریت مالی:

تأمین مالی استارت آپ ها، کلیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای صاحبان کسب و کارهای نوپا

 

با ارائه گواهینامه حضور در همایش با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

کد تخفیف: s-a-avina

نظرات