رایان

رایان امنیت و آسایش را در استفاده از خانه برای کاربران ایرانی فراهم می‌کند.

رویکرد اصلی رایان هوشمند کردن خانه‌های ایرانی بر مبنای فناوری بومی‌شده است و تمام جزئیات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حتی سرورهای این تکنولوژی داخلی و ایرانی بوده و متناسب با نیاز کاربر ایرانی به تولید داخلی رسیده است

 مهم‌ترین هدف این استارتاپ، هوشمند سازی منازل باکیفیت جهانی و متناسب با نیاز کاربر ایرانی عنوان می‌کند و مزیت رقابتی آن را بومی‌سازی محصولات، مناسب‌سازی کاربری و قیمت مناسب محصول می‌داند.