شرکت سامان داروی هشتم از شرکتهای مجموعه آستان قدس رضوی به شماره ثبت 34320 مورخه 08/08/87 و تحت مدیریت سازمان اقتصادی رضوی می باشد که با هدف تحقیق بر روی تولید فرآورده‌های نو ترکیب دارویی (فاکتور هشت و غیره به روش نو ترکیب) و تامین نیازهای دارویی کشور و صدور آن به بازارهای هدف در نیمه دوم سال 1387 تأسیس و در حال حاضر موفق به تولید و عرضه فاکتور هشت انسانی به روش نوترکیب گردیده است. همچنین این شرکت علاوه بر دارا بودن یک سایت مطالعاتی و تحقیقاتی اجاره ای در مرکز رشد علوم دارویی دانشگاه تهران که جهت توسعه دانش فنی محصولات نوترکیب ) Recombinant ( در اختیار دارد. با ایجاد دفتر فنی متشکل از متخصصان و کارشناسان صاحب نظر و با تجربه و استفاده از نظرات مشاورین خارجی و داخلی نسبت به راه اندازی و احداث یک سایت تولیدی در زمینی به مساحت 4200 متر مربع و به زیربنای 15.000 متر مربع اقدام نموده که در حال حاضر آماده بهره برداری می باشد.