فهرست استارتاپهای حوزه انرژی
 • 3 مورد
شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اخترشرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر یک شرکت می باشد

  برق یاربرق یار

  برق یار

  سامانه تخصصی در حوزه برق و انرژی

  زیگزیگ

  زیگ

  زیگ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد