فهرست استارتاپهای حوزه انرژی خورشیدی
  • 1 مورد
اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)

اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)

طراحی و ساخت سیستم های انرژی خورشیدی