فهرست استارتاپهای حوزه پرداختها
  • 7 مورد
فون پیفون پی

فون پی

Pay your Taxi fare with your Phone! No Cash. A product by ...

دنگی پالدنگی پال

دنگی پال

دنگی‌پال، راهکار پرداخت موبایلی!

دونیتدونیت

دونیت

پلتفرم های تامین مالی جمعی

نهرتاپنهرتاپ

نهرتاپ

سیستم سفارش و پرداختی فروشگاه ها ، افراد شخصی و...

بلهبله

بله

شبکه اجتماعی و خدمات بانکی

تومنتومن

تومن

اپلیکیشن تومن کیف پولی در تلفن همراه شما، با ساده‌ترین و سریع‌ترین ...

فراپالفراپال

فراپال

فراپال ، فراتر از آنچه در ذهن شماست !