فهرست استارتاپهای حوزه پرداخت های موبایل
  • 3 مورد
دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

دیجی پی(نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان)

دیجی پی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فون پیفون پی

فون پی

Pay your Taxi fare with your Phone! No Cash. A product by ...

دنگی پالدنگی پال

دنگی پال

دنگی‌پال، راهکار پرداخت موبایلی!